Článok 1 – Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.mandlove.com. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
 2. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.mandlove.com je Foodlover.sk, s.r.o., www.foodlover.sk, Rajecká 341, 821 07 Bratislava, IČO 48332411, IČ DPH: SK2120148360. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Foodlover.sk, s.r.o. zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami alapalla, s.r.o. zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

Článok 2 – Definícia pojmov

V záujme určenia jasných definícii sa pre účely týchto obchodných podmienok a ich príloh pod nasledujúcimi výrazmi rozumie tento význam:

 1. predávajúci – znamená Foodlover.sk, s.r.o, IČO 48332411
 2. kupujúci“ – znamená právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Foodlover.sk, s.r.o vystavením objednávky
 3. tovar – znamená všetky produkty uvedené na stránkach www.mandlove.com
 4. uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 5. obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Článok 3 – Odstúpenie od kúpnej zmluvy/vrátenie tovaru

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy, prosíme kupujúceho o dodržanie týchto podmienok:

 1. Kontaktujte nás prostredníctvom emailu, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla faktúry, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu.
 2. Tovar zašlite späť na našu adresu uvedenú v kontakte.
 3. Tovar zašlite kompletný, tak ako bol prevzatý od predávajúceho.
 4. Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale.
 5. Tovar nesmie byť použitý.
 6. Tovar nesmie byť poškodený.
 7. Spolu s tovarom musia byť poslané všetky listiny, ktoré kupujúci obdržal pri kúpe (faktúra, dodací list, a iné)

– Tovar, prosíme, posielajte doporučene (v nijakom prípade formou dobierky) a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Náklady spojené so zaslaním tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci.

– pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci vystaví dobropis a peniaze za tovar predávajúci zašle prevodom na účet kupujúceho, a to najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní tovaru.

– Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 

Článok 4 – Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia.

Predávajúci je platcom DPH. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

K cene bude pripočítané dopravné, pokiaľ si spotrebiteľ zvolil spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia a pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje hodnotu stanovenú predávajúcim, kedy ide cena dopravy na ťarchu predávajúceho. Informácia o úhrade dopravného predávajúcim je uvedená v objednávke. Hodnota objednávky s cenou dopravy je uvedená počas celého nákupného procesu. Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

 

Článok 5 – Platobné podmienky

V internetovom obchode www.mandlove.com môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu prostredníctvom

 • platobnej brány Global payments. Automaticky alebo ďalším krokom budete presmerovaný na internetovú stránku Slovenskej sporiteľne, ktorá sa začína https://moja.slovenskaporitelna.sk…… Celý proces zadávania informácií o platobnej karte, prebieha vždy na stránke banky a predávajúci nemá prístup k Vami zadaným údajom z platobnej karty. Po presmerovaní uvidíte všetky údaje o platbe, výšku úhrady, vy len vyplníte požadované údaje z platobnej karty a platbu potvrdíte. Následne po vykonaní platby ste presmerovaný na www.mandlove.com, v ktorom ste vykonali nákup.
 • bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim;
 • dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia pri preberaní tovaru);
 • pri prevzatí tovaru u predávajúceho v hotovosti.

 

Článok 6 – Dodacie podmienky

Dodacia podmienky začínajú plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar spotrebiteľovi v primeranej lehote (ďalej aj „dodacia lehota“). Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne do 7 pracovných dní od zahájenia procesu doručovania. Predávajúci zaháji proces doručenia tovaru spotrebiteľovi v momente záväzné potvrdenia objednávky a úhrady ceny tovaru, ak si spotrebiteľ zvolil spôsob úhrady platobnou kartou, platobnou bránou alebo bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho. Ak si spotrebiteľ zvolil spôsob úhrady dobierkou alebo pri osobnom prevzatí tovaru u predávajúceho, zaháji predávajúci proces doručenia tovaru spotrebiteľovi v momente záväzné potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu najmä v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku tovaru v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy. O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je spotrebiteľ informovaný prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo jej časť a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru v celom rozsahu alebo ohľadom jej časti z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky spotrebiteľa, alebo z dôvodov vyššej moci; alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito VOP alebo v cene uvedenej v objednávke. Ak predávajúci odmietne objednávku alebo jej časť a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru v celom rozsahu alebo ohľadom jej časti, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

 

Ak spotrebiteľ objedná viac kusov tovaru, ako je uvedené aktuálne dostupné množstvo tohto tovaru na sklade predávajúceho, e-shop umožní vytvoriť objednávku. Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľ informovaný o dostupnosti tovaru a môže sa rozhodnúť pre okamžité čiastočné doručenie tovaru, ktorý je dostupný na sklade, alebo pre doručenie celkového objednaného množstva tovaru v čase jeho dostupnosti.

Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia, predávajúci dodá spotrebiteľovi objednaný tovar na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi doručenia originál písomného splnomocnenia

Spotrebiteľ je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu, resp. dopravcovi na dodacom liste prevzatie tovaru.

Ak spotrebiteľ zvolí spôsob doručenia osobné prevzatie, je tovar pripravený predávajúcim na prevzatie po zaslaní avíza o možnosti jeho prevzatia v sklade, resp. na predajni.

 

Sprostredkovateľ doručenia je kuriérska spoločnosť: Slovak parcel service. Štandardne doručenie balíka je do 24 hodín od expedície objednávky a je spoplatnené sumou 4,00 Eur s DPH. Pri nákupe nad 49,00 eur je doručenie ZDARMA.

Internetový obchod www.mandlove.com vybavuje všetky objednávky v deň ich prijatia, najneskôr však do 7 dní. Ich spracovaním, nasleduje expedícia tovaru prostredníctvom:

 • kuriér spoločnosti Slovak parcel service – doručenie zásielky do 24 hodín od expedície tovaru o čom budete informovaní mailom. Zákazník, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). V prípade, ak Vás nezastihne kuriér spoločnosti Slovak parcel service na dodacej adrese, bude Vás telefonicky kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe. Ak vás kuriér nekontaktujte do 24 hodín, prosím kontaktujte nás a poskytneme vám referenčné číslo pre sledovanie vašej zásielky, aby ste zistili kde sa vaša zásielka nachádza. Referenčné číslo vašej zásielky zadajte na podstránke prepravnej spoločnosti: http://www.sps-sro.sk/sk/Vnutrostatna-preprava/Pohyb-vnutrostatnej-zasielky.html. Alebo vyhľadajte najbližšie servisné stredisko k adrese dodania na: http://www.sps-sro.sk/sk/Kontakty/Pobocky-a-servisne-strediska.html. Spojte sa s nim, nadiktujte referenčné číslo a vypýtajte si číslo na kuriéra a kontaktujte ho.

Článok 7 – Záruka a reklamácie

Prepravná spoločnosť ručí za zásielku do okamihu odovzdania kupujúcemu. Pri prevzatí je kupujúci povinný zásielku skontrolovať a v prípade viditeľného poškodenia či dokonca straty časti tovaru, je kupujúci povinný s dopravcom spísať protokol a zásielku neprebrať. Hneď ako prepravca zásielku vráti, bude kupujúcemu vyexpedovaný nový tovar. Pokiaľ zásielku prevezmete a zistíte poškodenie alebo stratu obsahu neskôr, nemôžeme už vstúpiť do prípadného reklamačného konania medzi Vami a doručovateľskou spoločnosťou. Na neskoršie reklamácie nemáme možnosť reagovať.

Ak nebolo poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zjavné, kupujúci je povinný túto zistenú skutočnosť oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky.

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním alebo skladovaním.

Reklamácie predávajúci vybavuje v pracovných dňoch cez e-mail, telefonicky alebo poštou od 8.00 -18.00 hod. Záruka sa nevzťahuje v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené poveternostnými podmienkami alebo živelnou pohromou.

Reklamovaný tovar musí byť doručený predávajúcemu do miesta jeho podnikania na náklady kupujúceho spolu s písomným oznámením závady a faktúrou (resp. doklad o kúpe), špecifikáciou reklamovaných nedostatkov, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru. Tovar je potrebné zaslať späť vo vhodnej krabici, resp. v bublinkovej obálke, riadne zabalený.

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme na dlhšej lehote. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky alebo mailom. Náklady spojené s vyriešením opodstatnenej reklamácie nesie predávajúci.

Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu (info@foodlover.sk).

 

Článok 8 – Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je potvrdením predávajúceho ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 1.9.2018

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

Za spoločnosť Foodlover.sk, .r.o. schválila Martina Grňová, konateľ.